aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) opierać się będzie na obowiązujących aktach prawnych oraz, jako dokument strategiczny, będzie stanowić jedną z podstawowych wytycznych w rozwoju gmin. Podstawę jego realizacji stanowi budująca się świadomość władz samorządowych w zakresie korzyści edukacyjnych, ekologicznych i ekonomicznych, jakie niesie realizacja tego obszaru aktywności oraz posiadanie kompetentnych służb, dzięki którym gmina wywiązywać się będzie z nałożonych obowiązków i umiejętnie korzystać z możliwości, jakie daje funkcjonujący stan prawny.

Główne cele tworzenia PGN:

Priorytet 1 – Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi (budowa i modernizacja systemów wodnych, inwestycje obejmujące zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, działania w zakresie gospodarki wodnej, skierowane głównie na racjonalizację gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych).

Priorytet 2 – Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (stopniowe przechodzenie z systemu polegającego na składowaniu odpadów na system wspierający ich przetworzenie i odzysk surowców, zapobieganie powstawania odpadów, wdrażanie małoodpadowych technologii produkcji, energetycznego wykorzystania odpadów poprzez ich termiczne przekształcanie
w szczególności ulegających biodegradacji, w tym osadów ściekowych.

Priorytet 3 – Ochrona atmosfery (likwidacji nieefektywnych systemów grzewczych, poprawa efektywności energetycznej, wdrażanie odnawialnych źródeł energii (w tym rozproszonych oze) i wysokosprawnej kogeneracji, efektywne zarządzanie energią w budynkach (w tym ich termomodernizacja) oraz budownictwo energooszczędnego).

Priorytet 4 – Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów (kompleksowe oceny stanu środowiska, wycenay jego funkcji ekosystemowych, ochrona dla najcenniejszych z punktu widzenia ochrony przyrody gatunków, przeciwdziałanie zjawiskom klęskowym w naturalnych ekosystemach).