aktualności   ankieta   informacje   autorzy projektu


AUTORZY PROJEKTU

Wykonawcą opracowania jest firma EuroCompass Sp. z o.o., która blisko współpracuje z samorządami lokalnymi województwa lubelskiego, tworząc na ich potrzeby dokumenty o charakterze strategicznym, w tym głównie strategie rozwoju lokalnego, plany rewitalizacji miast i wsi, gminne plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Jednym z obszarów specjalizacji firmy są również specjalistyczne opracowania i analizy dla projektów inwestycyjnych, zarówno tych związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków (np. audyty energetyczne, studia wykonalności dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych), jak i instalacją różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii (np. obiektów biogazowych, ogniw solarnych i fotowoltaicznych). Wykonanie większości opracowań wynikało z potrzeb realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Obecnie firma na bieżąco monitoruje proces aktualizacji głównych dokumentów strategicznych w województwie lubelskim (np. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), a także krajowym (np. Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020), starając się przy tym wychodzić naprzeciw samorządom lokalnym w ich przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej UE. Jednym z takich obszarów współdziałania jest wsparcie gmin w zakresie opracowania i wdrażania strategicznych planów działań na rzecz ograniczenia emisji CO2 – które w nowej perspektywie finansowej będą podstawą do przyznawania dofinansowania na przedsięwzięcia z szeroko pojętego zakresu efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej. Opracowane przez firmę EuroCompass Sp. z o.o. modelowe rozwiązania w tym zakresie gwarantują wysoką jakość i użyteczność opracowanego dokumentu, który z pewnością będzie bardzo pomocny w zdobywaniu środków unijnych po roku 2013 na cele rozwoju zrównoważonej energetyki w gminie.

METODOLOGIA OPRACOWANIA PLANU

Plan jest opracowywany w oparciu o własną metodologię bazująca w dużym stopniu na narzędziach i technikach wypracowanych w trakcie realizacji unijnego projektu MODEL (Management of Domains related to Energy in Local Authorities) oraz rozwoju inicjatywy Komisji Europejskiej pt. „Porozumienie między burmistrzami na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym” (How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook, Covenant of Mayers, Committed to local sustainable energy), w ramach której powstał m.in. poradnik opisujący w jaki sposób opracować i wdrożyć plan działań na rzecz zrównoważonej energii na poziomie lokalnym . W przyjętej metodologii szczególna uwaga zwrócona jest na kwestie związane z wyjściową (bazową) inwentaryzacją wielkości i źródeł emisji dwutlenku węgla w gminie oraz na zasady przeliczania końcowego zużycia energii (z MWh) na emisję ekwiwalentu C02 (wyrażoną w tonach). Metodologia zakłada ekspercko-partycypacyjny model tworzenia planu, z wiodącą rolą ekspertów zewnętrznych, przy aktywnym wsparciu i zaangażowaniu władz gminy oraz pozostałych interesariuszy (tj. pracowników gminnych, mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych itd.).